Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánku pre urbár

 Pozemkové spoločenstvo urbarníkov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík, 089 01 Pozemkové spoločenstvo urbarníkov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík, 089 01 Svidník

 

 

P O Z V Á N K A

Výbor pozemkového spoločenstva urbarníkov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík pozýva členov PS Skala na  čiastkové zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2018 (nedeľa) o 14.00  hod.

na Obecnom úrade Hrabovčík.

Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba overovateľov zápisnice, mandátovej a nárhovej komisie

3.      Správa o činnosti spoločenstva za rok 2017

4.      Správa o finančnom hospodárení spoločenstva za rok 2017

5.      Plán práce na rok 2018

6.      Rôzne

7.      Diskusia

8.      Návrh na schválenie uznesenia

9.      Občerstvenie

10.  Záver

 

Zoznam aktualít

Otvorenie zrubovej chaty, detského ihriska a exteriérového fit parku
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE
Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 1
Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 2
Pozvánku pre urbár
Výzva na predkladanie ponúk
„Kultúrno-športový areál Hrabovčík“
Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti s podporou Nórska a Slovenska
Vítame Vás na našej novej webstránke