Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánku pre urbár

 Pozemkové spoločenstvo urbarníkov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík, 089 01 Pozemkové spoločenstvo urbarníkov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík, 089 01 Svidník

 

 

P O Z V Á N K A

Výbor pozemkového spoločenstva urbarníkov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík pozýva členov PS Skala na  čiastkové zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2018 (nedeľa) o 14.00  hod.

na Obecnom úrade Hrabovčík.

Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba overovateľov zápisnice, mandátovej a nárhovej komisie

3.      Správa o činnosti spoločenstva za rok 2017

4.      Správa o finančnom hospodárení spoločenstva za rok 2017

5.      Plán práce na rok 2018

6.      Rôzne

7.      Diskusia

8.      Návrh na schválenie uznesenia

9.      Občerstvenie

10.  Záver

 

Zoznam aktualít

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE
Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 1
Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 2
Pozvánku pre urbár
Výzva na predkladanie ponúk
„Kultúrno-športový areál Hrabovčík“
Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti s podporou Nórska a Slovenska
Vítame Vás na našej novej webstránke